Tratamento

A diferenza doutras enfermidades do cerebro, para os síntomas da EP disponse de varios tratamentos médicos e/ou cirúrxicos eficaces. Na actualidade a rehabilitación (fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicoloxía…) supón o complemento para enlentecer a progresión da enfermidade. Cada persoa precisa en cada momento unha avaliación individual e as posibilidades de tratamento hai que axustalas ao momento e á persoa.

O tratamento da EP pode dividirse en:

  • farmacolóxico
  • cirúrxico
  • de rehabilitación.

TRATAMENTO DE REHABILITACIÓN

Fisioterapia

O obxectivo fundamental da fisioterapia é contribuír á consecución dunha mobilidade máis cómoda e fácil na actividade diaria. Con este fin desenvólvense estratexias para afrontar e/ou superar as dificultades motoras que comporta a enfermidade e axúdase á persoa para manterse activa no maior grao posible.

Terapia ocupacional

O fin que se pretende alcanzar coa terapia ocupacional é conseguir que a persoa afectada sexa o máis independente e autónoma posible, para mellorar e/ou manter a súa calidade de vida. Na persoa con párkinson, a terapia ocupacional desempeña unhas funcións moi concretas e delimitadas pola propia patoloxía, o estado e a evolución da mesma en cada persoa e as circunstancias persoais deste.

Logopedia

O tratamento oriéntase cara a tres obxectivos principais: 1. mellorar a inteligibilidad do fala, concienciando á persoa sobre que aspectos do fala dificultan a súa comunicación; 2. ofrecer orientación tanto á persoa como ao coidador para facilitar a comunicación coa contorna social e familiar; 3. e mellorar a capacidade do fala, xa que coa práctica sistemática e intensiva de exercicios preténdese automatizar o control de varios aspectos implicados no fala (respiración, fonación, articulación, e entoación do discurso) para mellorar a inteligibilidad.

Áreas que se traballan na intervención logopédica: rehabilitación do control postural; relaxación; rehabilitación respiratoria e sopro; terapia para mellorar as funcións musculares (movementos da cara e a garganta…); rehabilitación no uso e función dos músculos na cara (beizos, lingua, e mandíbula); coordinación na respiración do uso da espiración coa voz; rehabilitación articulatoria e ritmo; rehabilitación das funcións laríngeas; rehabilitación da prosodia (especialmente a entoación); e deglución.

Psicoloxía

O tratamento psicolóxico pretende axudar á aceptación da enfermidade e adaptación aos cambios; mellorar o estado anímico e o manexo de emocións; mellorar a calidade de vida; fomentar as relacións sociais e familiares; estimular a autonomía; fomentar a vida activa; aumentar o autoconcepto e a autoestima; estimular a toma de decisións; favorecer o autocontrol; proporcionar información á persoa afectada, así como á súa familia e coidadores/ as, e así tamén, coidar á persoa coidadora.