Aviso Legal

Titular do Sitio web

 • Denominación social: Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple
 • CIF: G15528813
 • Domicilio social: Queixume dous Piñeiros 4 na localidade de Santiago de Compostela,  provincia da Coruña
 • Nome Comercial: Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (ACEM)
 • Datos de contacto:
 • Perfís en redes sociais:
 • Facebook: https://www.facebook.com/acemasociacioncompostelanadeesclerosismultiple/
 • Twitter: https://twitter. com/ difusionACEM
 • Datos do Rexistro: constituída o 25 de novembro de 1995 e inscrita en:
 • Utilidade Pública desde o 2007.
 • Rexistro Entidade de Acción Voluntaria: Ou-712.
 • Nº inscrición  RUEPSS: E-897
 • Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e  Xustiza,  Rexistro Central de  Asociacións: 2004/007243-1
 • Rexistro Provincial de Asociacións:  núm. 3.983
 • Rexistro Municipal de Asociacións  do  Concello de Santiago: 612
 • Rexistro de Centros, Servizos e  Establecementos Sanitarios dá  Comunidade Autónoma de Galicia:  C-15-003912

Condicións de uso

A presente páxina web ten por obxecto facilitar aos usuarios e/ou potenciais clientes, ou clientes información relativa ás actividades de Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple e aos servizos que ofrece a mesma, así como proporcionar información que poida resultar de interese.

Con esta páxina web Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple pretende prestar un servizo útil, polo que as suxestións dos usuarios da mesma son benvidas. Pero se non está de acordo con algunha das condicións contidas neste aviso, deberá deixar de utilizar a páxina web. O acceso á mesma implica a aceptación das mesmas sen reservas.

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate.

I Acceso

O acceso é público, aínda que hai determinadas partes da páxina web cuxo acceso está reservado aos clientes, mediante un identificador de usuario e un contrasinal. Os usuarios non clientes poden visitar as seccións públicas da páxina, non debendo tentar nunca o acceso ás seccións de acceso restrinxido, salvo que lle fora autorizada mediante a asignación dun identificador de usuario e un contrasinal.

II Modificación da páxina e interrupcións ou erros no acceso

Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na páxina web, da configuración e presentación desta e das condicións de acceso.

III Contidos e páxinas enlazadas

A información contida nesta web ten carácter meramente informativo, e, en ningún caso constitúe asesoramento de ningunha índole. A política de Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple é tratar de que os contidos estean sempre actualizados, pero pode suceder que non o estean.

O Sitio web contén textos elaborados con fins meramente informativos ou divulgativos que poden non reflectir o estado actual e que se refiren a situacións xerais polo que o seu contido non pode ser aplicado nunca polo usuario a casos concretos. As opinións vertidas nos mesmos non reflicten necesariamente os puntos de vista do titular da páxina web. O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio web sen recorrer previamente á correspondente consulta co persoal de Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple.

Os usuarios comprométense a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que o titular da páxina web ofrece.

As ligazóns externas que contén este Sitio web conducen a sitios xestionados por terceiros. O titular da páxina web non responde dos contidos nin do estado dos devanditos sitios. O uso de ligazóns externas tampouco implica que Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino.

A función dos  links ou ligazóns que aparecen nesta páxina é exclusivamente a de informar os usuarios e clientes sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia na internet, onde poderán ampliar ou completar os datos ofrecidos nesta páxina. Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple baixo ningún concepto será responsable do resultado obtido a través de devanditas ligazóns.

En todo caso, Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple non asume responsabilidade derivada dos contidos enlazados desde a súa páxina web, nin pode garantir a ausencia de virus, ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou os ficheiros, ou os datos, do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo.

Aínda que as ligazóns son supervisados regularmente para que non suceda, no caso de que calquera usuario ou un terceiro, considerase que o contido ou os servizos prestados polas páxinas enlazadas son ilícitos, vulneran valores ou principios constitucionais, ou lesionan bens ou dereitos do propio usuario ou dun terceiro, rógase comuníquese inmediatamente con Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple dita circunstancia, e especialmente se as ligazóns consisten en:

 • Actividades ou contidos susceptibles de ser considerados delituosos conforme á normativa aplicable
 • Actividades ou contidos que violen dereitos de propiedade intelectual ou industrial
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a orde pública, a investigación penal, a seguridade pública e a defensa nacional
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a protección da saúde pública, o respecto á dignidade da persoa, ao principio de non discriminación, a protección da saúde e a infancia, a protección de datos de carácter persoal ou calquera outro valor ou principio considerado de interese.

IV Protección de datos persoais

Introdución

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento Xeral de Protección de Datos e da lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos persoais.

Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple titular da web, tratará os datos de carácter persoal que se recollan a través desta web cumprindo coa normativa do Regulamento Xeral de Protección de Datos e a normativa española vixente en materia de protección de datos persoais, así, a remisión de datos polos interesados é absolutamente voluntaria e é debidamente anunciada.

Finalidades

En particular, os datos que se proporcionen a través da web serán tratados para a xestión do contacto ou da consulta realizada, e, no seu caso, se se produce solicitude ou encargo, a xestión do mesmo, administrativa, contable e fiscal, así como o arquivo do histórico.

Lexitimación do tratamento

A lexitimación do tratamento dos seus datos é consecuencia do consentimento que presta enviando o formulario de contacto ou a consulta. Se se produce solicitude ou encargo, a lexitimación será a relación derivada do mesmo, podendo chegar a ser contractual e o cumprimento das obrigacións profesionais e legais derivadas do mesmo. Tamén existe a lexitimación a través da vía do interese do titular da páxina web ou do usuario.

Comunicacións dos datos

Os datos derivados do contacto e a consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa ou obrigación legal.

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar os seus datos persoais, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, a actualizalos, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios en calquera momento.

En determinadas circunstancias previstas no artigo 18  RGPD os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, tamén poderán, por motivos relacionados coa súa situación particular opoñerse ao tratamento dos seus datos. Os interesados teñen dereito a opoñerse á elaboración de perfís. Se concorren os requisitos do artigo 20  RGPD teñen dereito a solicitar a  portabilidad dos seus datos.

Tamén teñen dereito, en calquera momento para revogar o consentimento prestado.

Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais na contorna  online os interesados teñen o dereito ao esquecemento segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determina.

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden exercer os seus dereitos mediante escrito postal dirixido á dirección física arriba apuntada de Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, a través do correo electrónico tamén facilitado Se considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:

Dirección postal:  C/Jorge Juan, 6, 28.001-Madrid

Páxina web: www.agpd.es

Teléfono: 901 100 099

Sede electrónica:  https:// sedeagpd. gob.es/sede- electronica-web/

Vías a través das cales se solicitan datos persoais. Finalidades do tratamento

Formularios de contacto

Os datos persoais recolleitos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros dos que Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple é titular.

Datos solicitados polo servidor web

 • Versión Navegador
 • Versión Sistema Operativo
 • Dirección IP
 • Interface de Usuario
 • Idioma Navegador

Os datos persoais solicitados polo servidor web serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros dos que Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple é titular.

Medios de comunicación tradicionais

Así mesmo, poderá facilitarnos os seus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na sección de contacto.

A finalidade do tratamento destes datos será unicamente a de prestarlle a información ou servizos que nos solicite.

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo de que se trate.

Redes sociais

Contamos con perfil nas principais redes sociais da internet, recoñecéndose en todos os casos responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e outros perfís de usuarios (en diante, seguidores). O tratamento que a entidade levará a cabo cos devanditos datos será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos. Así pois, poderemos informar os seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as nosas actividades. En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, a menos que se obtivese puntual e expresamente o consentimento do usuario para iso. Cando, debido á propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal deste, comprometémonos a axudarlle e aconsellarlle a tal fin na medida das súas posibilidades.

Contido achegado polos usuarios

Nas redes sociais, formularios, blogues e similares instrumentos os usuarios poden realizar comentarios.

Toda a información e comentarios que se reciban considerarase cedida a título gratuíto. O usuario non debe enviar información que non poida ser tratada desta forma.

Tampouco se recomenda o envío público de información propia e moito menos de terceiros, e prohíbese expresamente o incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereito das persoas.

O titular da páxina web resérvase o dereito de publicar os comentarios que se envíen e retirar todos aqueles comentarios e achegas que non estean relacionados co contido da entrada na que se realiza o comentario, vulneren a propiedade intelectual, o respecto á dignidade da persoa, o dereito á honra, a propia imaxe ou a intimidade, o dereito á protección de datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, resultasen ilegais ou, simplemente, non adecuados para a súa publicación. En calquera caso o titular da páxina web non se fai responsable das opinións vertidas polos usuarios a través das ferramentas de participación, nin dos contidos.

Aqueles comentarios ou contidos non publicados ou retirados serán destruídos.

Quen envíe un comentario é responsable de achegar contidos lícitos e faise responsable das posibles responsabilidades que por calquera índole, poidan fornecer, incluíndo as eventuais indemnizacións. Con carácter  enunciativo pero non  limitativo a non empregalos para: incorrer en actividades ilícitas ou contrarias á boa fe e á orde pública, difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de  apología do terrorismo ou  atentatorio contra os dereitos humanos; que poidan provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da entidade, aos seus provedores ou a terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; tentar acceder e modificar ou manipular as mensaxes doutros usuarios; vulneración do dereito á protección de datos.

Se o usuario inclúe datos de carácter persoal debe cumprir a normativa de protección de datos. Respecto dos seus pode exercer os dereitos consignados no apartado anterior.

Obrigación de Segredo e Confidencialidade

O persoal e voluntariado de Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple que tivesen algún tipo de intervención nas accións prestadas aos usuarios, están comprometidos a non divulgar nin facer uso da información á que accedesen por razón do seu posto. A información fornecida polo usuario terá, en todo caso, a consideración de confidencial, sen que poida ser utilizada para outros fins que os relacionados co titular da páxina web. Comprometémonos ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do deber de gardalos de forma confidencial e adoptaremos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía.

Propiedade industrial e intelectual

Todos os contidos, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software,  links e demais contidos audiovisuais e/ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, son propiedade intelectual do titular da páxina web ou de terceiros, sen que poida entenderse cedido ao usuario ningún dereito de explotación recoñecido pola lexislación vixente.

As marcas, nomes comerciais e signos distintivos son titularidade de Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple ou de terceiros, sen que poida entenderse que o acceso á páxina web da que é obxecto este aviso legal atribúe ningún dereito sobre os mesmos.

Aqueles usuarios que fagan comentarios no blogue ou redes sociais ceden a título gratuíto os seus dereitos de propiedade intelectual, e están sometidos ás condicións expresadas no apartado “contido aportado por los usuarios”.

Responsabilidades

O titular da páxina web non será en ningún caso, responsable, polos danos e prexuízos de calquera índole derivados, directa ou indirectamente, da falta de lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigacións especificadas nas condicións. Así mesmo, o titular da páxina web exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que, fóra do seu efectivo control, poidan deberse á transcrición, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso á páxina web ou aos seus contidos.

Normativa e Xurisdición

As presentes Condicións de Uso do Sitio web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada usuario senón que permanecerá accesible por medio da internet en leste mesmo sitio web.

Política de  cookies

Cookies.

 1. Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, infórmalle que este Sitio web utiliza cookies propias e de terceiros que axudan a optimizar a súa visita. Se continúa navegando por este Sitio web, consideramos que acepta o seu uso.
 2. Unha cookie (ou galleta informática) é unha pequena información enviada por un sitio web e almacenada no navegador do usuario, de maneira que o sitio web pode consultar a actividade previa do usuario. As súas principais funcións son:
 3. Levar o control de usuarios: cando un usuario introduce o seu nome de usuario e contrasinal, almacénase unha cookie para que non teña que estar ás introducir para cada páxina do servidor
 4. Conseguir información sobre os hábitos de navegación do usuario/a, dependendo da información que conteñan e da forma en que se utilice o seu equipo, poden recoñecer ao usuario/a
 5. Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple ten a obrigación polo Real Decreto-Lei 13/2012 que modifica a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, de informar e obter o consentimento do Usuario/a achega do uso das cookies deste Sitio web.

Tipos de  cookies.

 • Segundo quen sexa a entidade que xestione o dominio desde onde se envían as cookies e trate os datos que se obteñan pódense distinguir dous tipos:
 1. Cookies propias: Son aquelas que se envían ao teu equipo desde os nosos propios equipos ou dominios e desde o que prestamos o servizo que nos solicitas.
 2. Cookies de terceiros: Son aquelas que se envían ao teu equipo desde un equipo ou dominio que non é xestionado por nós, senón por outra entidade colaboradora. Por exemplo, as usadas por redes sociais, ou por contido externo como Google

 • Existe tamén unha segunda clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do Usuario/a:
 1. Cookies de sesión: Son cookies temporais que permanecen no arquivo de  cookies do teu navegador ata que abandonas a páxina web, polo que ningunha queda rexistrada no disco duro do teu computador. A información obtida por medio destas  cookies, serven para analizar pautas de tráfico na web. A longo prazo, isto permítenos proporcionar unha mellor experiencia para mellorar o contido e facilitar o seu uso.
 2. Cookies persistentes: Son almacenadas no disco duro e a nosa web leas cada vez que realizas unha nova visita. Unha web permanente posúe unha data de expiración determinada. A  cookie deixará de funcionar despois desa data.

 • Por último, existe outra clasificación con cinco tipos de  cookies segundo a finalidade para a que se traten os datos obtidos:
 1. Cookies técnicas: Son aquelas necesarias para a navegación e o bo funcionamento da nosa páxina web. Permiten por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, acceder a partes de acceso restrinxido, utilizar elementos de seguridade, almacenar contidos para poder difundir vídeos ou compartir contidos a través de redes sociais.
 2. Cookies de personalización: Son aquelas que che permiten acceder ao servizo cunhas características predefinidas en función dunha serie de criterios, por exemplo o idioma, o tipo de navegador a través do cal se accede ao servizo, a configuración rexional desde onde se accede ao servizo, etc.
 3. Cookies de análise: Son aquelas que nos permiten cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estatístico da utilización que fan os usuarios dos servizos prestados.
 4. Cookies publicitarias: Son aquelas que permiten a xestión, da forma máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que se puidesen incluír na nosa páxina web.
 5. Cookies de publicidade comportamental: Estas  cookies almacenan información do comportamento dos usuarios obtida a través da observación continuada. Grazas a elas pódense coñecer os hábitos de navegación na internet e mostrar publicidade relacionada co perfil de navegación.

Cookies empregadas neste Sitio web.

A continuación identifícanse as  cookies empregadas neste Sitio web:

Nome Dominio Finalidade Vixencia Tipo
gridcookie propia Utilízase para mostrar o deseño adecuado da páxina a cada usuario. Sesión Técnica, propia

 1. Dadas as características da internet, non sempre contamos con información das cookies que colocan terceiras partes a través deste Sitio web. Por conseguinte, no caso de que se atope con este tipo de cookies neste Sitio web e non estean aquí descritas, rogámoslle que nolo comunique. Tamén pode poñerse en contacto directamente co terceiro para pedir lle información sobre as  cookies que coloca, a finalidade e a duración da  cookie, e como garante a privacidade do Usuario/a.

Modificar a configuración das  cookies.

O/a Usuario/a pode permitir, bloquear ou eliminar as  cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu equipo.

Para máis información sobre Internet  Explorer pulse aquí.

Para máis información sobre Microsoft  Edge pulse aquí.

Para máis información sobre Firefox pulse aquí.

Para máis información sobre  Chrome pulse aquí.

Para máis información sobre Safari pulse aquí.

Para máis información sobre Opera pulse aquí.

Para máis información sobre Safari  IOS pulse aquí.

Para máis información sobre  Android pulse aquí.

Para máis información sobre  BlackBerry pulse aquí.

Tamén pode vostede dirixirse ao portal  Your Online Choices ou ao portal  Ghostery onde poderá configurar, provedor por provedor, as súas preferencias sobre as  cookies publicitarias de terceiros.

Guía sobre o uso das  cookies.

Pode obter máis información sobre o uso das  cookies na guía elaborada pola Axencia Española de Protección de Datos pulsando aquí.

Revogación do consentimento sobre o uso das  cookies.

Pode revogar o consentimento pulsando na seguinte ligazón (ligazón que revoga o consentimento, volverá aparecer o aviso de  cookies, parte técnica para o informático).

Clausula informativa para a recollida de datos por web

☐Acepto o tratamento e as condicións de privacidade. http://www.acemsantiago.org/es/aviso-legal/

☐Acepto recibir información que se considere pola entidade de interese a través da conta de correo facilitada.

Explicación procedemento. Dobre  Opt- in e  Logs de rexistro

Un formulario de contacto ten que ter as seguintes partes:

 • formulario en se cos checkbox anteriores (o primeiro é obrigatorio) e co  link de acceso ás condicións de privacidade. O segundo só é obrigatorio no caso de que queiramos enviar información á conta de correo facilitada no formulario.
 • Páxina de agradecemento: o formulario unha vez completado debe redirixir a unha páxina de agradecemento. Á parte das razóns comerciais e de usabilidade desta páxina tamén é necesaria porque así o usuario ten a certeza de que cubriu o formulario. Ademais, ao redirixir a unha páxina distinta, no noso log de rexistro do servidor web quedará constancia de dátaa hora e IP. Dato útil para demostrar o cumprimento.
 • Correo electrónico de confirmación: Unha vez que nos chega o formulario cuberto e antes de realizar ningunha acción comercial con ese cliente/usuario. Debemos enviarlle un correo electrónico de confirmación. Así nos garantimos de que o proceso non o fixo un terceiro poñendo un correo electrónico falso.

Unha vez  reenviado o correo de confirmación por parte do cliente/usuario xa podemos incluílo na nosa base de datos comercial e realizar as accións comerciais pertinentes.

Para demostrar o cumprimento necesitamos gardar os tres correos: O correo do formulario cuberto, o correo do envío de confirmación e a súa resposta. A maiores ao gardar os  logs do servidor web, quedaranos constancia da través da páxina de agradecemento de que IP e a que hora se cubriu o formulario (algúns formularios envían eses datos a maiores no correo inicial, outros formularios tamén gardan todos os datos na páxina web)

Páxina coas condicións de privacidade

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal
En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos informase ao interesado do seguinte:
Responsable ACEM  Máis información
Finalidades Xestión do contacto e da consulta realizada, e no seu caso, se se produce posterior encargo a xestión do mesmo, incluída a xestión administrativa, contable e fiscal do encargo, así como o arquivo do expediente. Máis información
Lexitimación Consentimento do interesado, interese do solicitante e propio así como se se produce encargo posterior a relación que se estableza. Máis información
Cesións Non se cederán os datos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente. Máis información
Dereitos Acceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación do tratamento,  portabilidad, oposición, reclamación ante a  AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revogar o consentimento prestado. Máis información

1.    Responsable

 • Identidade: Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple
 • CIF: G15528813
 • Dirección: Queixume dous Piñeiros 4 na localidade de Santiago de Compostela,  Provincia da Coruña
 • Teléfono: 981575240
 • Email: santiago@gmail.com

2.    Finalidades

Con que finalidades tratamos os seus datos?

Trataremos os seus datos co fin de xestionar o contacto que realizou ou a consulta que nos emitiu. Se nos realiza unha solicitude ou encargo, a finalidade lexítima do tratamento é a xestión da devandita solicitude ou encargo, administrativa, contable e fiscal,  asi como o arquivo do histórico.

Canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se necesiten para xestionar o contacto, a consulta ou o encargo que nos faga e en cumprimento das normativas de aplicación sobre conservación dos datos

3.    Lexitimación

A lexitimación do tratamento dos seus datos é o consentimento que presta enviando o formulario de contacto ou a consulta.

Se se produce encargo ou solicitude, a lexitimación do tratamento será a relación derivada do mesmo, xeralmente contractual que se estableza e o cumprimento das obrigacións profesionais e legais derivadas do mesmo. Tamén existirá nalgún supostos interese da entidade ou do propio usuario.

4.    Cesións

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os datos enviados a través do presente formulario non serán comunicados a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou obrigación legal que así o esixa.

5.    Dereitos

Cales son os seus dereitos?

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar os seus datos persoais, por tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, a actualizalos, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios en calquera momento.

En determinadas circunstancias previstas no artigo 18  RGPD poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, tamén poderá, por motivos relacionados coa súa situación particular opoñerse ao tratamento dos seus datos. Ten dereito a opoñerse á elaboración de perfís.  Se concorren os requisitos do artigo 20  RGPD ten dereito a solicitar a  portabilidad dos seus datos.

Tamén ten dereito, en calquera momento para revogar o consentimento prestado.

Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais na contorna  online os interesados teñen o dereito ao esquecemento segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determina.

Como pode exercer os dereitos?

Mediante un escrito dirixido á dirección apuntada no apartado primeiro desta información

Mediante correo electrónico dirixido ao e-mail apuntado no apartado primeiro desta información

A través de Delegado de Protección de Datos, no contacto apuntado no apartado primeiro

Que vías de reclamación existen?

Se considera que os seus dereitos non se atenderon debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:

Que categorías de datos pode tratar a entidade?

O responsable do tratamento tratará os datos que nos forneza, que dada a amplitude que poden ter as consultas ou encargos, poden ser datos das seguintes categorías

Datos de carácter identificativo:

 • Nome
 • Apelidos
 • Dirección
 • Teléfono
 • Correo electrónico
 • Versión Navegador
 • Versión Sistema Operativo
 • Dirección IP
 • Interface de Usuario
 • Idioma Navegador

Características Persoais:

 • Data de nacemento
 • Idade

Académicos e profesionais:

 • Formación, titulacións
 • Historial do estudante
 • Experiencia profesional

Detalles de Emprego:

 • Profesión
 • Postos de traballo
 • Historial do traballador